Markthal

Wederopbouw gemeentelijke en gemeenschappelijke markt in Sifoe, Kombo South Districht, West Coast region, The Gambia.

De markthal is het sociale middelpunt van Sifoe en de ruime omgeving. Het sociale leven speelt zich hier in grote mate af, bijeenkomsten, besprekingen, ontvangsten maar ook het verkopen en kopen van de groenten gewonnen in eigen tuin, gekweekte kippen en geiten, gevangen vis.

De vrouwen komen dagelijks nar de gemeenschappelijke verkoop plaats om hun groenten, vis en vlees te verhandelen en om zaken te bespreken en gegevens uit te wisselen. Zij maken hierbij gebruik van de bestande (betonnen of houten)tafels.

Er is weinig plaats volgens het aantal verkopende vrouwen. Elke dag is er markt met telkens andere verkoopsters.
De anderen moeten aan huis verkopen, dit maakt het hen moeilijker om kopers te vinden.

De bestaande constructie is te klein, gevaarlijk en onhygiënisch; Het dak lekt of is verdwenen, steunpalen kunnen de druk niet meer aan, goederen worden noodgedwongen op houtenplanken verhandeld en de lage omheiningsmuur voldoet vaak niet meer om de loslopende dieren tegen te houden ( honden, apen, geiten).

De nieuwe constructie zal in de eerste plaats voor het dubbel aantal verkoopsters een veilige plaats bieden: overdekt, schaduw en dus frisser. De koopwaar kan in goede omstandigheden uitgestald, verkocht en gekocht worden: hygiënisch, veilig voor dieren.

Deze markt in Sifoe is zeer belangrijk voor de omgeving, daar Sifoe zich op 12 km van de regionale hoofdkantoren van het westen van Gambia bevind

Market hall

Reconstruction communal and common market at Sifoe, Kombo South District, West Coast region, The Gambia.

The market hall makes up the social core of Sifoe and its broad surroundings. Here, social life mainly takes place, gatherings, discussions, receptions but also buying and selling of crops from one’s proper garden, bred chickens and goats, caught fish.

Women meet every day at the common sales spot, in order to trade their vegetables, fish and meat and to discuss matters and exchange data. To this end, they use existing (concrete or wooden) tables.

The amount of women selling confirm there is little space. The daily market changes its saleswomen every time. Others have to sale at home, which makes it a lot tougher to find buyers.

The available construction is too small, dangerous and not hygienic. The roof leaks or has disappeared, supporting beams cannot hold the pressure any longer, goods are necessarily traded on wooden shelves and the low surrounding wall is insufficient to stop perambulating animals (dogs, monkeys, goats).

The new construction will offer to a doubled amount of saleswomen a safe place : roofed, offering shadow and consequently cool. The merchandise can be exposed, sold and bought under acceptable circumstances : hygienic, safe to animals. .

This market at Sifoe turns out to be very important to the surroundings, since Sifoe is situated at 12 km from the local head offices at the west of Gambia.