Wie zijn we

Stichting Gamrupa Europe

 • RSIN / fiscaal nummer: 8199.50.944
 • KvK Doetinchem:  09187319

 • Contactgegevens
 • Beleidsplan
  • Doelstelling
   Het ondersteunen en begeleiden van ontwikkelingsprojecten in The Gambia, West Afrika.

   Samen met de inwoners van de dorpen in de buurt van Sifou, proberen we in overleg HUN plannen en ideeën in de strijd tegen armoede te realiseren.
   Samen met de (werk)kracht, visie, deskundigheid en ondernemingszin van de plaatselijke bevolking en onze suggesties, kennis vanuit onze cultuur, met eventuele financiële steun of materiële hulp komen we tot projecten die uitzicht geven aan de toekomst.
   De projecten die we ondersteunen moeten passen in de leefomgeving van de plaatselijke bevolking en geen schade toebrengen aan het milieu. De bedoeling van elk project moet zijn om aan de leefgemeenschap een meer menswaardig bestaan te bieden. We willen zorgen dat er voldoende eten, drinken, onderwijs en gezondheidszorg voor allen aan betaalbare prijzen.

  • Wijze van verwerving van inkomsten
   De vrijwilligers van Gamrupa Europe geven voorlichting over het werk dat de organisatie verricht en zoeken regelmatig de publiciteit op.  Persoonlijk contact lijkt voor ons nog het belangrijkst. Daarom is de de organisatie aanwezig op meerdere braderies, gelegenheidsmarkten en specifieke activiteiten over Noord-Zuid problematiek en opleidingen.

   In Gambia verschijnen regelmatig artikelen over het werk van Gamrupa in de verschillende kranten zoals de Daily Observer en Foorya. naar aanleiding van start en voltooiing van projecten. Zo ook uitgebreide interviews op radio GRTS (landelijke omroep) en televisie

  • Beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
   De Stichting went  haar vermogen aan voor projecten, vermeld in onze jaarverslagen  en mogelijk aan nieuwe, aanvullende vragen.
   Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen op een spaarrekening aanhouden. Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed.
   De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als:
   – bankadministratie- en overboekingskosten
   – kosten van de website en provider
   – eventuele notariële kosten
 • Bestuur
  • Ellen Meulenveld (voorzitster – secretaris)
  • Henny Suetens (penningmeester)
  • Marcel Simons (bestuurslid)
  • Martine Stoppelenburg (adviseur)

    

   De leden van de besturen komen meerdere malen in het jaar bij elkaar om te vergaderen. Daarnaast wordt er veel per telefoon of mail overlegd i.v.m. zaken die op korte termijn actie nodig hebben.

 • Beloningsbeleid
  Gamrupa werkt uitsluitend met 100% vrijwilligers en zij ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding. Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.
  Gemaakte kosten worden enkel vergoed mits voorafgaand akkoord en op voorlegging  van bewijsstukken.
 • Jaarverslagen
 • Balans en staat van baten en lasten